Gospodarska komisija

Gospodarska komisija u Društvu djeluje od 1996. godine. Osnovni zadaci gospodarske komisije su briga o pokretnoj i nepokretnoj imovini Društva. Vodi brigu o investicijskom i tekućem održavanju i tekućem održavanju osnovnih sredstava i opreme, kao i o nabavci  sitnog inventara. Pronalazi sponzore za pojedine akcije koje provodi na održavanju. Gospodarska komisija organizira radne akcije na domovima, na uređenju okoliša i objekata.
pročelnik Miro Palajsa   091 583 3779   mpalajsa1@gmail.com