09.06.2022. Redovna Skupština Planinarskog društva „DUBOVAC“ Karlovac

Poziv svim članovima da svojom nazočnošću pridonesu uspješnosti rada Redovne sjednice Skupštine Planinarskog društva „DUBOVAC“ Karlovac koja će se održati dana 09.06.2022. godine u prostoru Školske sportske dvorane ( mala dvorana na katu ), Rakovac bb, Karlovac  sa početkom u 19’00 sati.

Za Skupštinu predlažem sljedeći

 DNEVNI RED:

 1. Otvaranje i izbor radnih tijela Skupštine ( radno predsjednštvo, verifikacijska komisija, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika )
 2. Verifikacija članova Skupštine
 3. Izvješća za 2021.god. :
  – O radu Društva
  – Nadzornog odbora
  – Financijskom poslovanju
  – Suda Časti
 4. Rasprava o izvješćima i prihvaćanje istih
 5. Plan rada Društva, odsjeka, sekcija i komisija za 2022.godinu
 6. Rasprava o prijedlozima Planova i prihvaćanje istih
 7. Projekt – Rekonstrukcija i izgradnja planinarskog doma „Vodice“
 8. Prijedlog za priznanja HPS-a
 9. Dodjela priznanja HPS-a
 10. Dodjela priznanja Društva
 11. Razno

Planinarsko društvo „ DUBOVAC ”
predsjednik

ROBERT LEMIĆ